Medesthetics

JAN-FEB 2019

MedEsthetics—business education for medical practitioners—provides the latest noninvasive cosmetic procedures, treatment trends, product and equipment reviews, legal issues and medical aesthetics industry news.

Issue link: https://medesthetics.epubxp.com/i/1065209

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 68

s ) s s i $ ăƁØĊŀă The Spectrum features these lasers: Îîŏljô%Fk%) (Hair Removal) Î)Fa¥e: (Skin Resurfacing) Î}ěFB)%¥e:xU{ (Tattoo Removal) ÎXkc:{X)%¥e: (Vascular Reduction) ÎFc)c){X)%XF:B (Acne, Pigmentation and Vascular Rejuvenation) $ ĊƁØĊŀă Ęå{ĘŅåĹĜƻkƗ features these lasers: ÎFcFFkceXBec%{F)) (Rhinophyma, Blepharoplasty) ÎaFkěB)aeX ¬kc)ecc) (Fractional Resurfacing) ÎBec%ecc) (Resurface Hands in ĹÚåųƗaĜĹƚƋ埚 ÎųåģƚeűƋå (Women's Wellness) $ŏƗØăljlj Arctic Chill Cold Air ĘĜĬĬåų±ĹÚ{Ĝ£åĬîě8× Purchase the Arctic Chill Cold Air Chiller and have ƋĘå{Ĝ£åĬîě8ŞĬ±ÏåÚĜĹ ƼŅƚųŅþÏå±ƋĹŅÏʱųčåţà {Ĝ£åĬîě8ϱĹÆåƚŸåÚ on ±ĬĬŸĩĜĹƋƼŞåŸţ {Ĝ£åĬîě8ĵ±ƼĜĵŞųŅƴå Î{k)F¬) Îec)e Î8Fc)XFc) ÎFcUX) ĵ Şų Ņƴ Ņƴ å å ¬) ) e e c ) e e j uv uv en en en t at at at io io io n) n) n) Va V r ar R R ej j ej ej uv uv uv u en en e t at at i io ) n) Va Va Va sc sc u a c sc sc sc ul ul ul ul ul ar ar ar ar ar R R R j ej ej uv )c ) { X (A c ų Ɨ aĜ Ĺƚ Ƌå Ÿš ĹƚƋ埚 e ec ) 8 Fc ) XF c) Î 8 Fc c ) ) XF c) F c) c) c) g me nt nt at at io io n n an an d d Va Va Va Va Va Va V a sc sc sc l ul u l (W ( om m en en s W (W (W om om en s W ) { X ) % X)%XF:B % XF:B (A cn e P Îų åģ ƚeűƋå ±Ƌå Î 8 F Fc ) XF Î F c c c F F F c cU cU X X) X) ) % ) % XF :B A cn e, e, P ig e, , P P P ig ig ig m P g ig ig ig g m me me me me me nt nt nt n t at at io e me nt nt nt t t at at at a io io io io n n an an an an d d d Va Va Va Î ų åģ ƚ eĹ ± ų åģ åģ ƚ eĹ ±Ƌ W (W (W (W (W om om om en en en en 's s s W W W el el e ln W el W W el el el el ln ln ln ln l es es es es ) s) s) s) s)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Medesthetics - JAN-FEB 2019